Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym, priorytetem jest dla nas dostosowanie procesów w Klubie ARS Klub Kyokushinkai do nowych wymogów. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważnym elementem działalności Stowarzyszenia. Kierujemy do Państwa niniejszą wiadomość mającą na celu przekazanie wszelkich informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ARS KLUB KYOKUSHINKAI z siedzibą w Limanowej (34-600), ul. Żwirki i Wigury 20, wpis do ewidencji klubów sportowych Starosty Limanowskiego z dnia 19 kwiecień 2012 roku, poz. 16, NIP: 7372201626, REGON: 122560368.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Napisz do nas na adres e-mail: [email protected] lub na adres pocztowy: ARS KLUB KYOKUSHINKAI ul. Żwirki i Wigury 20, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje.
Członkostwo w stowarzyszeniu, udział w treningach organizowanych przez klub, zgłoszenia zawodników na zawody sportowe, rozliczenia osiągnięć sportowych. art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
Rozpatrywania wniosków i skarg. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
     
Archiwizowanie dokumentacji, tj. deklaracji członkowskich, oświadczeń. art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Prowadzenie działań promocji Klubu z wykorzystaniem danych osobowych oraz wizerunku członków Klubu. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Prowadzenie działań statutowych Stowarzyszenia promujących Klub/sport/kulturę fizyczną.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • organizatorom imprez sportowych w celach realizacji zawodów sportowych
  • instytucjom państwowym w celach rozliczeń osiągnięć sportowych
  • prasa, media w celach publikacji osiągnięć sportowych
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności statutowej na nasze zlecenie

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego stowarzyszenia i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

   
Dokumenty związane z członkostwem   Deklaracje członkowskie do czasu wygaśnięcia członkostwa, bądź wykreślenia osoby z listy członków Klubu.
Dokumenty związane z rękojmią   Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów statutowych/promocji Klubu   – W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;   – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do ARS KLUB KYOKUSHINKAI na zasadzie członkostwa oraz czynnego udziału w rywalizacjach sportowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na członków klubu.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. 

Pliki do pobrania