Zaproszenie na walne zebranie członków 

W imieniu Zarządu ARS Klub Kyokushinkai zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków ARS Klub Kyokushinkai, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2021, godzina 12:00 w SP nr 3 w Limanowej – sala nr 50.

Przewidywany program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i Sekretarza Zebrania
3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu Sportowego ARS KLUB KYOKUSHINKAI
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu Sportowego ARS KLUB KYOKUSHINKAI oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wymienionych wyżej sprawozdań
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wolna dyskusja i wnioski. Zakończenie Zebrania.

Proszę o obecność wszystkich Członków uprawnionych do głosowania.

Z poważaniem

Arkadiusz Sukiennik

Prezes Zarządu

ARS Klub Kyokushinkai

 

Pliki do pobrania