Członowie ARS Klub Kyokusinkai

W imieniu Zarządu ARS Klub Kyokushinkai zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ARS Klub Kyokushinkai, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2020, godzina 15:00 w SP nr 3 w Limanowej – sala nr 50.

Przewidywany program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i Sekretarza Zebrania
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu Sportowego ARS KLUB KYOKUSHINKAI
  4. Podsumowanie osiągnięć sportowych w roku 2019;
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu Sportowego ARS KLUB KYOKUSHINKAI oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wymienionych wyżej sprawozdań;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
  8. Wolna dyskusja i wnioski. Zakończenie Zebrania.

Proszę o obecność wszystkich Członków uprawnionych do głosowania.

Pliki do pobrania